Informačná povinnosť prevádzkovateľa

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

 

PREVÁDZKOVATEĽ:

Obchodné meno: Reclay Systems, s.r.o.

Sídlo: Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka

IČO: 47257997

zapísaný v ORSR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 104851/B

 

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa: Kontaktná osoba: Beáta Kastlerová

Tel.:  +421 903 795 843

Email: b.kastlerova@reclay-group.com

 

Práva dotknutých osôb:

 • Právo na prístup k OÚ
 • Právo na opravu
 • Právo na výmaz
 • Právo na obmedzenie spracúvania
 • Právo na prenosnosť
 • Právo namietať
 • Právo podať návrh

Dotknutou osobou je fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúvame, najmä, nie však výlučne sú to zamestnanci a klienti. Takéto dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely disponujú právami, ktoré si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky u kontaktnej osoby prevádzkovateľa. Dotknutá osoba ste VY.

 

Právo na prístup k osobným údajom

t.j. právo získať od kompetentnej osoby potvrdenie o tom, či dochádza k spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby, ktorá svoje právo uplatnila, ako aj právo získať prístup k týmto údajom. Ako dotknutá osoba máte nárok na prístup k informáciám o: účeloch spracúvania, kategórii dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o dobe spracúvania a uchovávania, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania a i. (čl. 15 Nariadenia). Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby. Vystavenie prvej kópie je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

Právo na obmedzenie spracúvania

je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.

Právo na opravu

pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.

Právo na výmaz

„zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré sa jej /dotknutej osoby/ týkajú. Toto právo dotknutej osoby je však vzhľadom na svoju povahu a závažnosť obmedzené stanovením ďalších predpokladov, t.j. prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu po uplatnení tohto práva dotknutou osobou vymaže osobné údaje, ak je splnený niektorý z nasledujúcich predpokladov: a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov; d)osobné údaje sa spracúvali nezákonne; e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné: a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; b) na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia; d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

Právo podať návrh na začatie konania

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

Právo namietať

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe a)právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo

pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa; b)spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu; c)spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely. Doručenú námietku v primeranom čase posúdime. V tomto prípade nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Právo na prenosnosť osobných údajov

ako dotknutá osoba máte právo, aby osobné údaje, ktoré ste poskytla prevádzkovateľovi, preniesol ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

Ďalšie informácie:

– Účelom spracúvania osobných údajov je dôvod, pre ktorý prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v informačných systémoch na konkrétne určených právnych základoch. Každé spracúvanie osobných údajov je založené na konkrétnom právnom základe a za konkrétne určeným, oprávneným a výslovne uvedeným účelom.

– Za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov sme ako Prevádzkovateľ prijali primerané personálne, organizačné i technické opatrenia. Našim cieľom je v čo najväčšej miere zabrániť, resp. znížiť riziko úniku, zneužitia, zverejnenia alebo iného použitia Vašich osobných údajov. V prípade, ak by nastala skutočnosť, ktorá pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, ako dotknutá osoba budete bezodkladne kontaktovaná (čl. 34 Nariadenia).

– V záujme zachovania zásad spracúvania osobných údajov, ktoré ustanovuje Nariadenie, ako aj zákon, najmä zásady minimalizácie osobných údajov, požadujeme od Vás ako od dotknutej osoby iba tie osobné údaje, ktoré nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Upozorňujeme Vás, že neposkytnutie týchto povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

 

Účely spracúvania, právny základ, kategórie príjemcov, doba uchovávania, info o cezhraničnom prenose, kategórie dotknutých osôb a informácie o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania rozdelené podľa jednotlivých informačných systémov:

 

SPRÁVA REGISTRATÚRY

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je správa registratúry ako riadna evidencia záznamov (vedenie úplnej a presnej evidencie záznamov v registratúrnom denníku, vedenie registrov a indexov záznamov), riadne vyraďovanie spisov (záznamov), zabezpečenie plánovitého vyraďovania spisov (záznamov), ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli lehoty ich uloženia, evidencia došlej a odoslanej pošty.

Právny základ

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

Kategórie príjemcov

orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, audítor, advokát poverení zamestnanci

Lehoty na vymazanie os. údajov

Korešpondencia – nezahrnutá v iných položkách – 5 rokov

Registratúra – 10 rokov

Kategórie dotknutých osôb

dotknuté osoby v rámci všetkých účelov spracúvania osobných údajov vymedzených prevádzkovateľom

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – Neuskutočňuje sa

Cezhraničný prenos os. Údajov – Neuskutočňuje sa

 

UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Právny základ

Čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Kategórie príjemcov

orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, audítor, advokát poverení zamestnanci

Lehoty na vymazanie os. údajov

1 rok odo dňa vybavenia žiadosti

Kategórie dotknutých osôb

fyzická osoba, ktorá sa ako dotknutá osoba v rámci prevádzkovateľom vymedzených účelov obráti na prevádzkovateľa so žiadosťou uplatniť svoje práva

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – Neuskutočňuje sa

Cezhraničný prenos os. Údajov – Neuskutočňuje sa

 

Zásady ochrany osobných údajov správcu značiek Google

Zhrnutie zásad ochrany osobných údajov správcu značiek Google
👥 Subjekt údajov: Návštevníci webovej stránky
🤝 Účel: Organizácia jednotlivých nástrojov na sledovanie
📓 Spracúvané údaje: Samotný Google Tag Manager neukladá žiadne údaje. Údaje sa zhromažďujú pomocou značiek používaných nástrojov na analýzu webu.
📅 Doba uchovávania: Závisí od použitého nástroja na analýzu webu.
⚖️ Právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR (súhlas), čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR (oprávnené záujmy)

Čo je správca značiek Google?
Na našich webových stránkach používame Google Tag Manager od spoločnosti Google Inc. Pre európsky región je za všetky služby Google zodpovedná spoločnosť Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írsko). Tento Tag Manager je jedným z mnohých užitočných marketingových produktov spoločnosti Google. Google Tag Manager nám umožňuje centrálne integrovať a spravovať časti kódu z rôznych sledovacích nástrojov, ktoré používame na našich webových stránkach.
V týchto zásadách ochrany osobných údajov vám chceme podrobnejšie vysvetliť, čo robí Google Tag Manager, prečo ho používame a ako sa spracúvajú údaje.
Google Tag Manager je organizačný nástroj, ktorý nám umožňuje centrálne integrovať a spravovať značky webových stránok prostredníctvom používateľského rozhrania. Tagy sú malé časti kódu, ktoré zaznamenávajú (sledujú) vaše aktivity na našej webovej lokalite, napríklad. Na tento účel sa do zdrojového kódu našej webovej lokality vkladajú časti kódu JavaScript. Tagy často pochádzajú z interných produktov spoločnosti Google, ako napríklad Google Ads alebo Google Analytics, ale prostredníctvom aplikácie Správca je možné integrovať a spravovať aj tagy iných spoločností. Takéto značky vykonávajú rôzne úlohy. Môžu zhromažďovať údaje z prehliadača, poskytovať údaje marketingovým nástrojom, vkladať tlačidlá, nastavovať súbory cookie a tiež sledovať používateľov na viacerých webových stránkach.

Prečo na našich webových stránkach používame Google Tag Manager?
Ako sa hovorí: organizácia je polovica úspechu! A to samozrejme platí aj pre údržbu našej webovej stránky. Aby bola naša webová lokalita pre vás a všetkých ľudí, ktorí sa zaujímajú o naše produkty a služby, čo najlepšia, potrebujeme rôzne nástroje na sledovanie, ako napríklad Google Analytics. Údaje zozbierané týmito nástrojmi nám ukazujú, čo vás najviac zaujíma, kde môžeme naše služby zlepšiť a ktorým ľuďom by sme mali ukázať naše ponuky. A aby toto sledovanie fungovalo, musíme do našich webových stránok integrovať príslušné kódy JavaScript. V zásade by sme mohli do nášho zdrojového kódu integrovať každú časť kódu jednotlivých nástrojov na sledovanie samostatne. To však trvá pomerne dlho a ľahko sa môže stať, že stratíme prehľad. Preto používame správcu značiek Google. Potrebné skripty môžeme jednoducho integrovať a spravovať z jedného miesta. Správca značiek Google tiež ponúka ľahko použiteľné používateľské rozhranie a nie sú potrebné žiadne znalosti programovania. To nám umožňuje udržať poriadok v našej džungli značiek.

Aké údaje sa ukladajú v nástroji Google Tag Manager?
Samotný Tag Manager je doména, ktorá nenastavuje žiadne súbory cookie a neukladá žiadne údaje. Funguje len ako „správca“ implementovaných značiek. Údaje zaznamenávajú jednotlivé značky rôznych nástrojov na analýzu webu. Údaje sa prostredníctvom správcu značiek Google posielajú jednotlivým nástrojom na sledovanie a neukladajú sa.
Úplne iná situácia je však pri integrovaných značkách rôznych nástrojov na analýzu webu, ako je napríklad Google Analytics. V závislosti od analytického nástroja sa pomocou súborov cookie zvyčajne zhromažďujú, ukladajú a spracúvajú rôzne údaje o vašom správaní na webe. Prečítajte si, prosím, naše texty o ochrane údajov pre jednotlivé analytické a sledovacie nástroje, ktoré používame na našej webovej stránke.
V nastaveniach účtu správcu značiek sme spoločnosti Google povolili prijímať od nás anonymizované údaje. Týka sa to však len používania a využívania nášho nástroja Tag Manager, a nie vašich údajov, ktoré sa ukladajú prostredníctvom častí kódu. Spoločnosti Google a iným subjektom umožňujeme prijímať vybrané údaje v anonymizovanej podobe. Preto súhlasíme s anonymným zdieľaním údajov z našej webovej stránky. Napriek rozsiahlemu prieskumu sa nám nepodarilo presne zistiť, ktoré súhrnné a anonymné údaje sa odovzdávajú. V každom prípade spoločnosť Google odstráni všetky informácie, ktoré by mohli identifikovať našu webovú lokalitu. Spoločnosť Google sumarizuje údaje so stovkami ďalších anonymných údajov o webových stránkach a vytvára trendy používateľov v rámci porovnávacích meraní. Benchmarking zahŕňa porovnávanie našich vlastných výsledkov s výsledkami našich konkurentov. Na základe získaných informácií je možné optimalizovať procesy.

Ako dlho a kde sa údaje uchovávajú?
Keď spoločnosť Google ukladá údaje, tieto údaje sú uložené na vlastných serveroch spoločnosti Google. Tieto servery sa nachádzajú po celom svete. Väčšina z nich sa nachádza v Amerike. Na adrese .
Objavte miesta našich dátových centier https://www.google.com/about/datacenters/locations/?hl=de môžete presne zistiť, kde sa nachádzajú servery spoločnosti Google.
Ako dlho jednotlivé nástroje na sledovanie uchovávajú vaše údaje, sa dozviete v našich textoch o ochrane údajov pre jednotlivé nástroje.

Ako môžem odstrániť svoje údaje alebo zabrániť ich ukladaniu?
Samotný správca značiek Google nenastavuje súbory cookie, ale spravuje značky z rôznych webových stránok na sledovanie. V našich textoch o ochrane údajov pre jednotlivé nástroje na sledovanie nájdete podrobné informácie o tom, ako môžete svoje údaje vymazať alebo spravovať.
Upozorňujeme, že pri používaní tohto nástroja môžu byť vaše údaje uložené a spracované aj mimo EÚ. Väčšina tretích krajín (vrátane USA) sa podľa platných európskych právnych predpisov o ochrane údajov nepovažuje za bezpečnú. Údaje sa preto nesmú jednoducho prenášať do nezabezpečených tretích krajín, ukladať a spracúvať v nich, pokiaľ neexistujú vhodné záruky (napríklad štandardné zmluvné doložky EÚ) medzi nami a neeurópskym poskytovateľom služieb.

Právny základ
Používanie nástroja Google Tag Manager si vyžaduje váš súhlas, ktorý sme získali pomocou nášho vyskakovacieho okna so súbormi cookie. Podľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR (súhlas ) predstavuje tento súhlas právny základ pre spracovanie osobných údajov, ku ktorému môže dôjsť pri ich zhromažďovaní pomocou nástrojov webovej analýzy.
Okrem súhlasu máme oprávnený záujem analyzovať správanie návštevníkov webovej stránky s cieľom technicky a ekonomicky zlepšiť našu webovú stránku. Pomocou nástroja Google Tag Manager môžeme zlepšiť našu efektivitu. Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. f GDPR (oprávnený záujem). Napriek tomu používame Google Tag Manager len vtedy, ak ste nám na to dali súhlas.

Spoločnosť Google spracúva vaše údaje okrem iného aj v USA. Spoločnosť Google je aktívnym účastníkom rámca EÚ a USA na ochranu osobných údajov, ktorý upravuje správny a bezpečný prenos osobných údajov občanov EÚ do USA. Viac informácií o tom nájdete na stránke
Rozhodnutie o primeranosti rámca EÚ-USA na ochranu osobných údajov | Európska komisia https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcb0fddf_en

Spoločnosť Google používa aj tzv. štandardné zmluvné doložky (= článok 46 ods. 2 a 3 GDPR). Štandardné zmluvné doložky (SCC) sú vzory poskytnuté Komisiou EÚ a ich cieľom je zabezpečiť, aby vaše údaje boli v súlade s európskymi normami ochrany údajov aj v prípade, že sa prenášajú do tretích krajín (napríklad do USA) a tam sa ukladajú. Prostredníctvom rámca EÚ-USA na ochranu osobných údajov a štandardných zmluvných doložiek sa spoločnosť Google zaväzuje dodržiavať európsku úroveň ochrany údajov pri spracúvaní vašich príslušných údajov, aj keď sa údaje ukladajú, spracúvajú a spravujú v USA. Tieto doložky vychádzajú z vykonávacieho rozhodnutia Komisie EÚ. Rozhodnutie a príslušné štandardné zmluvné doložky nájdete tu:
Vykonávacie rozhodnutie – 2021/914 – SK – EUR-Lex https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Podmienky spracovania údajov v službe Google Ads, ktoré odkazujú na štandardné zmluvné ustanovenia, nájdete na adrese https://business.safety.google/intl/de/adsprocessorterms/.

Ak sa chcete dozvedieť viac o nástroji Google Tag Manager, odporúčame vám často kladené otázky na adrese Pomocník správcu značiek https://support.google.com/tagmanager/?hl=de#topic=3441530

Aké údaje spoločnosť Google zhromažďuje a na čo ich používa, nájdete na stránke https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Účel spracúvania osobných údajov

V predmetnom informačnom systéme dochádza k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb, ktoré kontaktovali prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formuláru prístupného na webovom sídle spoločnosti. Prevádzkovateľ spracúva uvedené údaje pre účely odpovedania a následnej komunikácie s konkrétnou osobou.

Právny základ

Článok 6 ods. 1 písm. b) tzv. predzmluvné vzťahy: spracúvanie je nevyhnutné aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy

Kategórie príjemcov

poverení zamestnanci

Lehoty na vymazanie os. údajov

Bezodkladne po ukončení komunikácie a predzmluvných vzťahov. V prípade uzatvorenia zmluvy prevádzkovateľ spracúva osobné údaje fyzickej osoby v inom informačnom systéme. V prípade neuzatvorenia zmluvy prevádzkovateľ pristúpi k likvidácii osobných údajov bez zbytočného odkladu od ukončenia komunikácie a preukázateľného ukončenia negociačného procesu

Kategórie dotknutých osôb

fyzické osoby, ktoré kontaktovali prevádzkovateľa s dopytom prostredníctvom kontaktného formuláru.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – Neuskutočňuje sa

Cezhraničný prenos os. Údajov – Neuskutočňuje sa

 

V prípade záujmu o bližšie informácie ohľadom spracúvania OÚ, ako i v prípade žiadostí alebo uplatnení práv dotknutej osoby prosím kontaktujte kontaktnú osobu.

Ak máte nejaké otázky, kontaktujte nás

Tešíme sa na váš dopyt!

  Môžete nás kontaktovať telefonicky na

  +421 (0)2-434 221 51

  alebo cez náš kontaktný formulár! Upozorňujeme, že vstupné polia označené * sú povinné.

  Upozorňujeme na naše zásady ochrane osobných údajov.